Zarząd planuje w roku obecnym po zakończeniu prac zewnętrznych - wymiana ogrodzenia

         i okablowania rejonu IV - zaktualizowanie map geodezyjnych Ogrodu.

      

        Czas składania ofert do 30 Listopada 2011.

 

        Oferta powinna zawierać;

        - sposób wykonania i czas trwania

        - stosowne uprawnienia do wykonania zamówionych robót.

        - cena za całość wykonanych obmiarów i aktualizację map w Urzędzie.

 

        O szczegóły oferty należy pytać w biurze Zarządu w każą sobotę w godzinach od 11.00 do 13.00

 

        Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z opisem dotyczącym przedmiotu zamówienia

        i oznakowanej danymi teleadresowymi Oferenta w biurze Zarządu w każdą sobotę

        w godzinach dyżurów.